Актуално

Централни хали

Обновен идеен проект за Централни хали предлага нови решения за възможното развитие на сградата

12.10.2021

Инвестиционните намерения на Kaufland България надграждат предходното предложение в няколко основни направления:

  • Kaufland разработва и внася обновен идеен проект, вземайки под внимание всички забележки и препоръки на компетентните административни органи в лицето на НИНКН и Министерство на културата
  • Основните архитектурни промени в него спрямо предходния проект от юли 2021г. касаят нови решения за входовете, зареждането на рампата, терасата на второ ниво, както и достъпа до сутерена и неговото развитие
  • Обособяват се няколко зони, на всяко ниво, за независими търговци на дребно
  • Асортиментът предвижда приоритетно включване на стоки родно производство, както и специални нишови предложения
  • Проектът има за цел да възстанови социалните и културни функции на сградата, като предвижда места за срещи, отдих и културни събития
  • Компанията цели да се съхрани сграда паметник на културата, която да бъде реставрирана и впоследствие поддържана спрямо първоначалния замисъл на авторите й и нейната историческа обусловеност
  • Идейният проект преминава през прозрачна процедура и при спазване на всички изисквания, като след одобрение от компетентните органи той ще бъде реализиран от водещи български експерти.

Kaufland България представи обновеното си инвестиционно намерение за „Централни хали“ в София на пресконференция днес. Компанията продължава да привежда проекта си за развитие на търговските функции на сградата в съответствие със законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата.

През юли месец компанията обяви публично първоначалния си идеен проект за сградата на „Централни хали“, който премина през стандартна процедура по одобрение от компетентните държавни органи. Във връзка с направените препоръки от страна на НИНКН и Министерство на културата, компанията преработи и обнови проекта за реконструкция и реставрация на зданието.

Направените промени касаят интериорни и екстериорни предложения, както и облагородяване на зоната около сградата. Настоящото проектно решение е вдъхновено от първоначалната планова схема на арх. Наум Торбов и се характеризира с изключителна симетрия и отвореност на пространството. Отчетливо са обособени оригиналните две основни пешеходни оси по линията изток-запад и север-юг, както и централното пространство в залата, в центъра на което е предвидено възстановяване на фонтана по проект на арх. Наум Торбов от 1908 година.

По надлъжната ос на централния вход е предвидена главна търговска част с разположени от двете й страни щандове за търговия, което създава усещането за покрит градски пазар с главни и второстепенни търговски улици. Като част от цялостната концепция за „Централни хали“, за нуждите на бъдещия магазин ще бъде изработено изцяло ново асортиментно ниво. Стандартният продуктов микс на Kaufland ще се адаптира, така че да отчете всички особености и традиции на търговията в сградата.

На второто ниво, вземайки под внимание обществено-социалната функция на Халите, над технологичните помещения е обособена зона за отдих с кътове за храна и напитки, характерни за такъв тип сгради в цяла Европа. Терасата е визуално отделена от стените на сградата чрез стъклен под. На подходящо място е позициониран в стъклена кутия и часовниковият механизъм от западната кула, съхранен до наши дни.

Достъпът до сутерена е осъществен посредством два единични травелатора, разположени успоредно на главната търговска улица. В сутерена, така както и на основния етаж, и на терасата са предвидени площи за помещения на отделни търговски обекти на независими търговци. Планирано е делът на тяхното пространствено присъствие в общата площ на магазина да е по-голям, отколкото във всеки друг търговски обект на инвеститора.

В сутерена зоната на археологическите останки и крепостната стена се предвижда да бъде оформена като „Интерактивна зона за археология и история“, която с подходящо оформление на интериора да предостави възможност на посетителите да се запознаят с историята както на самата сграда, така и на античността. Предвижда се интерактивна зона за деца, книжарница, изложбена част.

Проектът планира и визуално възстановяване на всички входове, като три от тях ще бъдат отворени: Централен вход за посетители от бул. „ Мария Луиза“, страничен вход за посетители откъм паркинга към ул. „Пиротска“ и вход за зареждане откъм ул. „Георг Вашингтон“. Визуално се възстановява оригиналната фасада на зазидания в момента вход откъм ул. „Екзарх Йосиф“. По отношение на външната част на сградата се предвижда единствено облагородяване на околното пространство, в което влизат нов паркинг за клиенти, както и за велосипеди и за зареждане на електромобили, външни за обекта паркоместа, дървесна и храстова растителност.

Проектът се съобразява с изказаните опасения на членовете на СЕСОНКЦ за разкриване на археологически останки в подземния участък на товарната рампа и в тази връзка инвеститорът се отказва от първоначално представеното проектно решение за понижаване нивото на подземната товарна зона, както и от всякакви изкопни работи, за да се запази съществуващото ниво на настилката в сутерена. Предложени са алтернативни варианти за транспортния достъп и зареждането на търговския обект. Чрез преобразуване на съществуващата товарна рампа пред западната фасада на сградата и повдигане на плочата на рампата би било възможно безшумно и екологично зареждане на търговския обект и управление на отпадъците. Зареждането е решено с по-малки камиони, отговарящи на наредбата за достъп на товарни автомобили в централна градска част.

В продължение на желанието и усилията си да вдъхне нов живот на една от емблематичните търговски сгради в сърцето на града и да продължи функциите й на популярно място за пазаруване на хранителни стоки, екипът на Kaufland България вярва, че може да възстанови първоначалния замисъл на автора - под покрива на „Централни хали“ поколения наред да се осъществява търговска дейност.

Компанията отговорно потвърждава, че високо цени културната стойност на сградата и има готовност да инвестира в реконструкция, реставрация и поддръжка, така че тя да бъде приведена в отлично техническо състояние, запазвайки духа и изградената през годините колективна памет за търговската й роля. Съвременната концепция за нейното функциониране дава възможност да се съчетаят модерните с традиционните навици за потребление, да се обогати и надгради асортиментът съобразно сградата, както и да се осигури достъп до всичките нейни части.

Всички детайли, много визуализации, архитектурни планове и описание на развитието на идейния проект на Kaufland България за „Централни хали“ могат да бъдат разгледани на специално създадената за целта информационна интернет страница:

www.sofia-hali.bg

Виртуална 360° разходка ще помогне за по-лесен и бърз достъп да различните части на проекта.

Kaufland България предвижда и разполагането на специална историческа изложба на територията на Халите, която да представи историята на сградата през годините назад, както и да разкрие идеи за нейното бъдещо осъвременяване. Изложбата ще е активна в периода 14 – 29 октомври 2021 година.

Ретроспекция

Сградата на Централните хали в София е създадена в началото на миналия век по проекта на известния архитект Наум Торбов като тържище за продажба на пресни храни, като въпреки промените през годините запазва търговската си функция.

Открита е през 1911 г. като първия съвременен покрит пазар за месни и млечни продукти, риба и зеленчуци. В продължение на около 30 години функционира в този си вид, като постепенно стоките започват да се излагат в характерния за времето дюкянен тип.

През 50-те години на миналия век е извършена реконструкция на сградата и в продължение на няколко десетилетия тя функционира като супермаркет. Изградена е и рампа за зареждане на търговския обект. По-голямата част от населението на столицата и до днес свързва сградата с най-едно от най-популярните места за пазаруване в града. Следва дълъг период, в който сградата е затворена, до 2000 г., когато в Централни хали е направено преустройство, при което са изградени допълнителни нива с цел постигане на по-голяма търговска площ. В този си вид сградата функционира и до днес.